Camping regels

Alle bezoekers van de "Ostseecampingplatz Familie Heide" zijn van harte welkom! Attent gedrag, wederzijdse verdraagzaamheid en het opvolgen van de noodzakelijke aanwijzingen van de campingdirectie worden als basisvoorwaarde voor het campingleven verondersteld, in het belang van alle recreanten!

1. recht van toegang

Iedere campinggast die bij aankomst een transponder-polsbandje heeft ontvangen, heeft recht op toegang tot de camping. Deze gepersonaliseerde transponder dient als campingpas, als sleutel voor de sanitaire voorzieningen en voor alle toegangspunten tot het campingterrein. De identiteitskaart wordt verstrekt aan alle gasten ouder dan 6 jaar en moet te allen tijde op het terrein aanwezig zijn. Het mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De pas wordt afgegeven in verschillende kleuren, die de respectieve bezoekerscategorie aangeven. De badge (transponder) moet voor vertrek bij de receptie worden afgegeven. Bij verlies van de badge wordt € 10,00 in rekening gebracht en dit moet onmiddellijk aan de receptie worden gemeld, zodat de toegangsvergunning kan worden geannuleerd en een nieuwe kan worden afgegeven.

2. rust op het veld

De dagelijkse nachtrust moet in acht worden genomen van 22.00 tot 07.00 uur en de middagrust van 13.00 tot 15.00 uur. Alle activiteiten die lawaai veroorzaken moeten gedurende deze tijd worden stopgezet. De ouders moeten erop toezien dat de jongeren en kinderen ook de middagrust in acht nemen. Het gebruik van elektronische amusementsapparatuur moet op zodanige wijze geschieden dat het geen overlast veroorzaakt voor niet-deelnemers. De in- en uitgangshekken zullen gedurende deze tijd gesloten zijn. Bel alstublieft als er een noodgeval is, zodat wij de slagboom voor u kunnen openen.

3. toegang

Het rijden met de auto op het terrein is alleen toegestaan voor aankomst en vertrek, alsmede voor excursies. Alleen wandelsnelheid (5 km/u) is toegestaan. De limiet van 5 km/u geldt ook voor elektrische scooters en fietsen. (Verboden: Om de voertuigen te gebruiken naar het washuis, naar de winkel en tijdens rustperiodes). Motoren en bromfietsen mogen alleen op het terrein worden geduwd (met uitgeschakelde motor). De slagbomen bij in- en uitrijden worden gecontroleerd door nummerplaatherkenning. De EDP registreert het nummerbord van elke auto bij elke doorgang. De ingang wordt bewaakt door camera's. De opnames worden opgeslagen. Iedereen die de camping betreedt of erdoor rijdt, aanvaardt alle tarieven, gebruiksvoorwaarden en het campingreglement. De slagboom blijft gesloten in het winterhalfjaar van 28 oktober tot 27 maart. 

4. staanplaats

De afstand van het eigen object (caravan/voortent) tot het volgende object dient minimaal 3 meter te bedragen of tot stacaravans een minimale afstand van 5 meter. De afstand tot de weg moet ten minste 2 meter bedragen. Alle voertuigen en aanhangwagens moeten zo zijn gebouwd en geplaatst dat zij te allen tijde op eigen wielen van het terrein kunnen worden getrokken en dat caravans onmiddellijk voor het openbaar verkeer kunnen worden geregistreerd. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de afstanden en de mobiliteit. De palen, steunen, ijzeren staven, haringen, enz. mogen maximaal 30 cm in de grond worden geslagen en mogen niet van een fundering worden voorzien. Het is verboden caravans en voortenten stevig aan elkaar te koppelen, dit omvat ook beschermende daken over alles wat niet kan worden gescheiden. De uitbreiding van luifels door middel van extra bekistingen/standaardconstructies van hout, metaal of andere materialen is niet toegestaan. Elke huurder moet ervoor zorgen dat het gazon altijd kort gehouden wordt en dat de woning schoon is. De waterkraan (drinkwater) op de staanplaats is alleen bedoeld voor het onttrekken van water voor gebruik. De volgende vormen van gebruik zijn niet toegestaan: het besproeien van gazons, het wassen van auto's, het wassen van caravans, enz. Als er een 2e caravan op de plaats staat, moeten alle voorgeschreven afstanden in acht worden genomen. Ons personeel heeft te allen tijde het recht uw standplaats te betreden en te inspecteren. Betonplaten mogen alleen worden gelegd als ze gelijk liggen met de gegroeide grond. Aangekoekte platen moeten weer worden verwijderd wanneer de standplaats wordt verlaten. De oppervlakte mag niet meer dan 15 m2 bedragen.

5. vuil water

Het lozen van afvalwater in de grond of in afwateringskanalen is ten strengste verboden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afvalwaterafvoeren die zich aan de grenzen van de standplaatsen bevinden. Regenwater mag niet in de afvalwaterleidingen worden gevoerd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstopping van het "afvalwater"-leidingnet.

6. veiligheid

Elektriciteit Elektriciteit mag alleen worden aangesloten met toestemming van de verhuurder. Het punt van risico-overdracht tussen het elektrische systeem van de verhuurder en dat van de huurder is de stekkerverbinding in de groepenkast. Aanvaarding is alleen toegestaan voor wettelijk goedgekeurde apparatuur en de bediening dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te geschieden. Bij herhaalde gebreken aan de installatie van de huurder kan de verhuurder de stroomtoevoer onderbreken, bv. om de gebreken te verhelpen. Eventuele storingen in de elektrische installatie van de verhuurder moeten zo spoedig mogelijk binnen werktijd worden verholpen. Aanspraken op regres kunnen niet worden afgeleid uit de onderbreking van de stroomvoorziening. Elektrische auto's mogen alleen aan het oplaadstation worden opgeladen, niet op de parkeerplaats. Ongeoorloofd gebruik zal aan de politie worden gemeld.

7 Gasveiligheid

De gasinstallatie in de caravan/camper moet om de 2 jaar op gas worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor toestellen die extern zijn aangesloten. Per kampeerplaats zijn maximaal 2 gasflessen toegestaan. Gasflessen tot 11 kg en max. 2 liter brandbare vloeistof mogen per staanplaats worden opgeslagen. 8.

8. open vuur

Open vuur kan om veiligheidsredenen in geen geval worden toegestaan. Alleen barbecues op houtskool zijn toegestaan. Brandversnellers, zoals spiritus, zijn verboden. Barbecue-as mag alleen in de daarvoor bestemde container worden gegoten.

9. brandblusser

Elke huurder is verplicht een brandblusser klaar te houden voor gebruik, getest door de TÜV.

10. milieu

Het gebruik van elektriciteit, water en warm water moet verstandig zijn, zodat de energiekosten niet de pan uit rijzen! Een verspilling van kostbare energie is verboden in het belang van alle gasten!

11. honden

Voor hondenbezitters: honden mogen alleen aangelijnd zijn! Dit geldt voor het hele kampeerterrein. Het is niet toegestaan honden mee te nemen naar het badstrand. Er is een speciaal hondenstrand voor dit doel aangewezen, in strandgedeelte C, dat ook als zodanig is gemarkeerd. Op het terrein zijn verschillende "hondentoilet" stations ingericht voor de noodtoiletzaken van de honden, waar u zakjes voor hondenpoep kunt krijgen en deponeren. Uitwerpselen van honden op het terrein moeten onmiddellijk worden verwijderd. Honden mogen alleen douchen in de hondendouche in het entreegebied. Elke hondenbezitter verbindt zich ertoe deze regels na te leven. Wij vestigen uitdrukkelijk uw aandacht op het feit dat overtredingen bij de eerste waarschuwing met een boete van 50,- € zullen worden bestraft. Een nieuwe overtreding zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting en/of aangifte bij de politie in overeenstemming met het hondenreglement van de staat. Het tijdelijk verblijf van huisdieren in een gehuurde woning zonder toezicht of aanwezigheid van de eigenaar is uitdrukkelijk verboden.

12. sanitaire voorzieningen

De sanitaire voorzieningen en waterpunten dienen met zorg te worden behandeld. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de sanitaire ruimte komen. Warm water mag alleen worden gebruikt in de sanitaire ruimten. Er mag geen warm water naar de kampeerplaatsen worden gebracht. Opzettelijke of vermijdbare beschadiging en vernieling van de voorzieningen, buitenruimten, beplantingen of inventaris wordt de dader aangerekend.

13. grasmaaien/heggen knippen

Grasmaaien is alleen toegestaan tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Vanaf 15 juni mogen heggen worden gesnoeid, waarbij erop moet worden gelet dat broedende vogels niet worden gestoord. Gazon- en heggemaaid gras mag niet op de staanplaats worden opgeslagen. Dit moet apart worden ingeleverd bij het recyclingcentrum. (zie openingstijden)

14. orde en netheid

Alle gebruikers van de camping dienen zorg te dragen voor orde en netheid op hun standplaats en de omgeving ervan. In geval van een onverzorgde standplaats kan de verhuurder, 14 dagen na een schriftelijk verzoek, de standplaats - en eventueel de caravan - op kosten van de huurder laten schoonmaken.

15 Roken

In verband met de huidige wettelijke situatie is roken niet toegestaan in de gastronomische etablissementen (gesloten ruimten). Roken is verboden in alle huuraccommodaties, recreatievoorzieningen en sanitaire ruimten. De filters van de sigaretten horen bij het restafval.

16. jetski's en boten

Beide zijn belast met de bijdrage voor boten. Het gebruik van waterski-jets op de Oostzee is alleen toegestaan tijdens de uren van 10.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur. De boeien van huurders mogen alleen in het gemarkeerde gebied, bij de scheepshelling, worden uitgezet. (Dit is toegestaan vanaf 10.06.) De boeien moeten elk jaar vóór 31.08 uur worden verwijderd). Boten op het terrein moeten de voorgeschreven 3 meter afstand houden. Campingreglement

17. Diefstal

Persoonlijke bezittingen van welke aard dan ook moeten zodanig worden beveiligd dat diefstal wordt voorkomen.

18. lichaamsbeweging en balspelen

Balspelen en bewegingsspelen zijn niet toegestaan op de camping en tussen de tenten en caravans. De sportvelden en het multifunctionele veld op de evenementenweide zijn voor dit doel beschikbaar. (Uitgezonderd in de tijd van 13:00 - 15:00 en van 20:00 - 8:00).

19. speelplaatsen

De kinderspeelplaatsen zijn alleen voor kinderen tot 12 jaar. Ook hier moeten stille uren in acht worden genomen. Het gebruik van de speeltuinen is op eigen risico, ondanks alle zorg van onze kant.

20 Bezoekers, daggasten & niet-geregistreerde personen

Alleen geregistreerde personen hebben toegang tot het campingterrein. Daggasten moeten een dagkaart kopen bij de receptie. Voor de prijzen van de bezoekerstarieven verwijzen wij u naar de prijslijst die bij de receptie en de toeristeninformatie hangt. Bezoekers zonder dagkaart moeten het dubbele van de dagprijs betalen.

21. paden

Paden vormen brandgangen op de camping. Elke huurder is verplicht een afstand van 2 meter van de weg te houden. Op het pad mag u alleen kort stoppen om te laden en te lossen (niet parkeren), in principe moet u uw auto op uw eigen perceel parkeren.

22. parkeerplaatsen

De parkeerplaats voor de slagboom is tegen betaling voor alle gasten, behalve in het winterseizoen van 01 november tot 31 maart. Het bedrag wordt betaald bij de parkeerautomaat. Er is een wachtplaats voor aankomende en vertrekkende caravanteams op de parkeerplaats, die niet verhard is. Parkeren is in dit gebied niet toegestaan. Overtreders krijgen een bekeuring van 30 euro en een parkeerklauw. Parkeren op niet-gehuurde parkeerplaatsen is niet toegestaan en wordt beboet met € 50.

23. zorg voor de flora en fauna

Behoud, verzorging en bescherming van de flora en fauna is een natuurlijke plicht van iedere huurder. Het is de huurder niet toegestaan de bomen te veranderen, ze te beschadigen met spijkers, schroeven, haken en dergelijke, of ze op onjuiste wijze te snoeien. Alleen inheemse planten zijn toegestaan op het terrein. (Planten zoals thuja en laurierkers zijn verboden) Het is ten strengste verboden te lopen, te klimmen of te spelen in de akkers en op de klif. Evenzo is het niet toegestaan stenen van het strand te stelen. Het kustgebied ligt in een beschermd landschapsgebied en overtreders moeten onmiddellijk worden aangegeven op grond van de wet op het landschapsbehoud.

24 Afval

Volgens de afvalverwerkingsmaatschappij van het district Rendsburg - Eckernförde bestaat er een verplichting om afval te scheiden. Het moet als volgt gescheiden worden: Papier, composieten, organisch afval, restafval, glas, luiers. Nadere informatie is u bij aankomst overhandigd. Het vuilnisophaalpunt bevindt zich bij de ingang, op de parkeerplaats aan de linkerkant en afvalverwijdering is mogelijk tijdens de aangegeven openingstijden. Aangezien het verplicht is het afval te scheiden, wordt de toezichthouder opgedragen het afval te controleren en heeft hij, zo nodig, ook het recht het afval te weigeren of een vergoeding te vragen. (Grofvuil, speciaal afval en elektrisch afval worden niet geaccepteerd.) Het deponeren van afval op de camping, eigen staanplaats, klif, strand, akkerland, parkeerplaats of voor de vuilnisbelt is niet toegestaan en wordt beschouwd als milieuvervuiling en zal worden bestraft met een vergoeding van 50,- € en aangifte bij de politie.

25. filmen en fotograferen op het kampeerterrein en op het strand.

Op het terrein van de camping en op het strand zijn camera's geïnstalleerd voor bewakingsdoeleinden. Elke erfpachter stemt ermee in dat de beelden kunnen worden opgeslagen en gebruikt ter opheldering in geval van administratieve overtredingen of strafbare feiten. De verhuurder heeft het recht om fotografische opnamen te maken, waaronder luchtfoto's, voor marketingdoeleinden. Bovendien zullen opnames van de evenementen (animatie & entertainment) worden gemaakt voor marketingdoeleinden, die kunnen worden gebruikt in gedrukte en sociale media, alsook op de homepage van de verhuurder. Indien op de opnamen personen of eigendommen van de huurder/bezoeker herkenbaar zijn, die zich niet op de voorgrond bevinden, verbindt de huurder zich ertoe in te stemmen met het gebruik van de opnamen. Het gebruik van drones door huurders/bezoekers moet vooraf met de directie van het terrein worden overeengekomen.

26 WLAN (hotspots)

De levering van maximaal 2 MBit/s is gratis, vrijwillig en geen onderdeel van de contractueel overeengekomen dienst. De transmissiesnelheid kan onderhevig zijn aan schommelingen en onderbrekingen. In de regel wordt surfen op het internet en het verzenden en ontvangen van e-mails op verschillende locaties mogelijk gemaakt. Ostsee Campingplatz Familie Heide (verhuurder) behoudt zich het recht voor om hotspots te wijzigen, beperken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt geen aanspraak gemaakt op een specifieke lokale dekking van de hotspots. Houd er rekening mee dat WLAN niet altijd door de wanden van de caravan of tent heen komt. Vocht, struiken en bomen zorgen voor extra "afscherming".

27. nood- en veiligheidsdienst

De nooddienst is te bereiken op: Receptie: 04352-2530 - Nachtwaker: 015154791576, - Noodoproep: 110 (brandweer) - 112 (ambulance) Medische wachtdienst: 116117 - Waterpolitie: 04642-9655-902 - Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Het toezichthoudend en het receptiepersoneel zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid, de rust en de orde en voor de naleving van het campingreglement. Volg de instructies van het personeel zonder voorbehoud op. Wie zich daar niet aan houdt, is in overtreding en kan verwachten van de camping te worden verbannen of strafrechtelijk te worden vervolgd.

Aansprakelijkheid

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens overmacht, met name brand, storm, blikseminslag of onvoorziene gebeurtenissen. Andere vorderingen tot schadevergoeding tegen de verhuurder zijn uitgesloten. Met betrekking tot schadeclaims blijft de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door nalatig plichtsverzuim door de verhuurder of een plaatsvervanger, eveneens onverlet. De erfpachter is aansprakelijk voor schade die door hem en zijn medebewoners wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die door zijn inrichtingen, installaties en uitrusting wordt veroorzaakt. Het wordt aanbevolen een gedeeltelijke verzekering af te sluiten. De bevoegde rechtbank voor de huurder en de verhuurder is Eckernförde.

29 Gegevensbescherming

Wij verwijzen hierbij naar het reglement inzake gegevensbescherming van ons bedrijf, dat bij de receptie hangt en op verzoek zal worden overhandigd. Bovendien vindt u ons privacybeleid onder de volgende link: www.waabs.de/datenschutz

30. schade door overmacht / extreme weersomstandigheden

Wij wijzen er hierbij op dat steeds extremere weersomstandigheden, zoals droogte, hevige regenval, onweer, storm en sneeuw, schade kunnen veroorzaken die u als huurder direct of indirect treft. Dit geldt ook voor vuur. In dat geval verwijzen wij u naar onze openbare nood- en evacuatieplannen, die in geval van nood rustig en behoedzaam moeten worden gevolgd. Aangezien de camping, als verhuurder, niet verantwoordelijk is voor deze natuurverschijnselen/schade, kunnen hieruit geen reis- of huurgebreken worden afgeleid.

31. Other

De bovengenoemde campingvoorschriften en gedragsregels en hygiëne-regels voor de Corona-pandemie moeten worden gevolgd. We hebben deze afgetrokken voor onze huurders bij de receptie en gepubliceerd op onze startpagina www.waabs.de. In het geval van niet-naleving of inbreuk kunt de verhuurder een plaats van ruimte, herhaalde of ernstige gevallen uitspreken als gevolg van zijn huishoudelijke wetgeving. De verhuurder heeft het recht in de uitoefening van de huiswet om de inname van personen te weigeren of om u naar de plaats te verwijzen als dit noodzakelijk is om veiligheid, vrede en orde op de ruimte en in het belang van de rest van de gast of als De gast tijdens zijn verblijfpersoneel of andere gasten beledigde, de rust van de andere gasten stoort, kennelijk kennelijk of discriminerend, of gedraagt ​​zich of de inventaris van de camping of de huurobjecten worden beschadigd of vernietigd. De laceling blijft de vordering tot volledige lakbelangen in het geval van de cursusreferenties. Met enige overtreding van de campingorder wordt een straf van 50, - € in rekening gebracht. Caravans ouder dan 20 jaar kunnen niet worden verkocht met parkeerplaats. Dus is een transcriptie voor deze objecten niet mogelijk. Deze plaatsen moeten volgens leasing worden verlaten. Het is verboden op de camping om vlaggen uit te hakken die een politiek extremistische of nationale socialistische referentie hebben, die vergelijkbaar zijn met verwarring of waarop geschikte symbolen zichtbaar zijn. Elke huurder verbindt zich ertoe de officiële voorschriften van de staatsregulering voor camping en weken bijsluitingen Sleeswijk-Holstein (kennisgeving van de receptie) en deze campingregeling te volgen. We wensen alle huurders een mooie en aangename vakantie, veel zon en goede rust. Helga en Karsten P. Heide GBR

 

Bepalingen en voorwaarden van de huur-/verblijfsovereenkomst

Geachte gasten, dit zijn de voorwaarden van het huur/verblijfscontract met de Ostseecamping Fam. Heide, firma Helga & K.P. Heide GbR, Strandweg 31 in 24369 Klein Waabs (hierna te noemen de verhuurder).

I. Sluiting van de verblijfsovereenkomst

I.1 Met de boeking, die persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail kan geschieden, biedt de gast de verhuurder de bindende totstandkoming van een verblijfsovereenkomst aan.

I.2 Het verblijfscontract tussen de gast en de verhuurder komt tot stand met de reserveringsbevestiging.

I.3 De boeking wordt gemaakt door de boekende gast, ook voor alle in de boeking genoemde personen, voor wier contractuele verplichtingen de boekende gast aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen.

I.4 Het contract wordt pas bindend voor de verhuurder wanneer het schriftelijk of elektronisch is bevestigd. Telefonische inlichtingen, nevenafspraken en andere toezeggingen van welke aard dan ook zijn niet bindend en maken slechts deel uit van de overeenkomst indien zij door ons in de voornoemde schriftelijke vorm zijn bevestigd.

II. voorbehouden

II.1 Niet-bindende reserveringen, die de gast het recht geven zich kosteloos terug te trekken, zijn alleen mogelijk met een dienovereenkomstige uitdrukkelijke overeenkomst met de verhuurder. Indien een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, leidt de reservering in overeenstemming met artikel I.1 en I.2 in principe tot een juridisch bindend contract tussen de eigenaar en de gast.

II.2 Indien een vrijblijvende reservering is overeengekomen, dient de gast de verhuurder uiterlijk op de overeengekomen datum te laten weten of de reservering als een bindende reservering moet worden behandeld. Gebeurt dit niet, dan vervalt het voorbehoud zonder enige verdere mededelingsplicht van de zijde van de verhuurder.

II.3. Wijzigingen in het contract, zoals nevenafspraken en aanvullingen op het contract, alsmede alle wettelijk relevante verklaringen, moeten schriftelijk worden gedaan.

II.4 Om verzekeringstechnische redenen moeten alle begeleidende personen bij de reservering worden genoemd en moet hun geboortedatum worden vermeld.

III. Prijzen/ Diensten

III.1 De geldige prijslijst maakt deel uit van de huur-/verblijfsovereenkomst.

III.2 De in de reservering (II.) of de verblijfsovereenkomst (I.) vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en omvatten alle verplichte bijkomende kosten voor de huuraccommodaties/stacaravans, tenzij anders vermeld. Ze gelden per huurobject.

III.3 De aan Lessor verschuldigde prestaties vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in samenhang met de geldige prijslijst. Indien de wettelijke BTW wijzigt, zal deze dienovereenkomstig worden aangepast in de huurprijs.

III.4 Voor het bedrag van de huur en de bijkomende diensten verwijzen wij u naar onze prijslijst. Wij zullen ze schriftelijk bevestigen. Het wordt geacht vast te zijn overeengekomen. Veranderingen in de feitelijke verblijfsduur verminderen deze niet. Indien aanspraak wordt gemaakt op kortingen, is telkens alleen het hoogste kortingspercentage van toepassing. Elke verdere toekenning van kortingen is uitgesloten.

IV. Betaling

IV.1 De verhuurder kan een waarborgsom vragen overeenkomstig de bevestiging van de reservering.

IV.2. camping: 100,- € aanbetaling onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging. Het resterende bedrag dient 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

IV.3. huuraccommodaties/stacaravans: 30% aanbetaling onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging. Het saldo dient 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te worden betaald.

IV.4 Alle betalingsdata zijn op de bevestiging afgedrukt. Wij vragen om stipte naleving, anders komt uw boeking in gevaar. Indien de betalingstermijnen met meer dan 7 dagen worden overschreden, heeft de verhuurder een buitengewoon recht van opzegging zonder bijzondere opzeggingstermijn. De gast moet de kosten dragen overeenkomstig III.4.

V. Storting

De verhuurder stelt de overhandiging van het vakantieobject afhankelijk van een borgsom. De waarborgsom dient onder meer om de belangen van de verhuurder van de vakantiewoning veilig te stellen in geval van eventuele schade aan het gehuurde goed of ontbrekende of ontoereikende schoonmaak. Elke gast moet ter plaatse een borgsom van 200,- € betalen in de vorm van een machtiging tot automatische incasso. Pas na ontvangst van deze machtiging tot automatische incasso worden de sleutels van de huurwoning overhandigd. Mocht aan het eind van het verblijf blijken dat er schade is opgetreden, dan wordt het betreffende bedrag plus een bedrag van 20,- € aan administratiekosten automatisch van de rekening van de gast afgeschreven. Indien het bedrag van de voornoemde inhoudingen de 200,- € overschrijdt, zal het resterende bedrag aan de huurder in rekening worden gebracht. Als er geen schade is opgetreden, wordt de machtiging voor automatische incasso binnen drie weken na vertrek vernietigd.

VI Aankomst en vertrek

Camping: Aankomst is mogelijk vanaf 15:00 uur. Het vertrek moet voor 12.00 uur plaatsvinden.

Huurobject/stacaravan: Aankomst is mogelijk vanaf 16.30 uur. De sleutels van het huurobject worden vanaf 16.30 uur aan de receptie van de Ostseecampingplatz Heide overhandigd. Bij vertrek, gelieve het volgende te noteren: Het object moet door u opgeruimd en schoon worden ingeleverd. Dit omvat: stofzuigen/vegen van de vloer, schoonmaken van de vaat, kookpotten, bestek, enz., legen van de koelkast, weggooien van vuilnis en recycleerbaar afval zoals glasafval en plastic. Indien de woning niet naar behoren wordt opgeleverd, wordt de eindschoonmaak in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst. De sleutels worden overhandigd bij de receptie van de Ostseecampingplatz Familie Heide (zie huisregels) en moeten uiterlijk om 9.30 uur op de dag van vertrek worden ingeleverd.

Vroegboekkorting: Bij vertrek in het hoogseizoen krijgen de huurders het bedrag van 10,- € na overhandiging van de sleutel van de gehuurde accommodatie vóór 8.00 uur op de dag van vertrek. Voor vertrek na 9.30 uur op de dag van vertrek, wordt € 50 in rekening gebracht voor elk uur of gedeelte daarvan. In geval van vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

VI.1. no-show/late aankomst

In het geval van aankomst na 21:00 uur, is kennisgeving (info@waabs.de) vereist. Terugbetalingen van reeds verrichte betalingen zijn uitgesloten. Zo niet, dan wordt de staanplaats/stacaravan de volgende dag vanaf 14.00 uur aan iemand anders toegewezen. Terugbetalingen van reeds verrichte betalingen zijn uitgesloten. Stacaravans die niet bezet zijn wegens niet-aankomst, kunnen door de directie van het terrein zonder aftrek worden toegewezen. Terugbetalingen van reeds verrichte betalingen zijn uitgesloten.

VII Honden/Huisdieren

Het meenemen en houden van huisdieren is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder en betaling van de bijbehorende vergoeding. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de toestemming te allen tijde in te trekken indien andere gasten zich hierdoor gehinderd voelen. "Gevaarlijke honden" zijn niet toegestaan. In overeenstemming met de wet op het houden van honden (HundeG) van de deelstaat Sleeswijk-Holstein, zijn vanaf nu alle honden verplicht elektronisch geïdentificeerd te zijn met een microchip onder de huid, die voldoet aan de ISO-normen 11784/11785, en een hondenaansprakelijkheidsverzekering te hebben: dit geldt voor alle honden die op het campingterrein worden binnengebracht, ongeacht hun herkomst. Het bewijs hiervan moet voor elke hond worden geleverd, het Europees paspoort voor gezelschapsdieren moet bij zich worden gedragen en een kopie moet bij de receptie worden afgegeven of vooraf elektronisch of per post worden toegezonden samen met de registratie. Honden mogen nooit zonder toezicht in de huuraccommodaties achtergelaten worden. Voor boekingen van huuraccommodaties/stacaravans met honden berekenen wij een schoonmaakkosten van 30,- €. Honden moeten op de hele camping aangelijnd zijn.

VIII Annulering en herboeking

VIII.1 In geval van herroeping blijft de aanspraak van de verhuurder op betaling van de overeengekomen reissom onverminderd van kracht. De verhuurder houdt rekening met een eventueel ander gebruik van de accommodatie en de eventueel bespaarde kosten.

VIII.2 Afhankelijk van de datum van ontvangst van een annuleringsbericht, worden de volgende tarieven in rekening gebracht (in elk geval als percentage van de reissom): tot de 75e dag voor vertrek - 25% van de reissom, tot de 45e dag voor vertrek - 40% van de reissom tot de 30e dag voor vertrek - 50% van de reissom, tot de 3e dag voor vertrek - 80% van de reissom en daarna of in geval van no-show - 100% van de reissom.

VIII.3 Annulering van de reservering dient te worden gericht aan de verhuurder en dient in ieder geval schriftelijk te geschieden.

VIII.4 Wijzigingen in het contract zijn in principe mogelijk indien de verhuurder daarmee instemt. In geval van omboeking (in hetzelfde kalenderjaar), of wijzigingen in het huurcontract, wordt een omboekingstarief van 30,- Euro in rekening gebracht.

 VIII.5 Buitengewone terugtrekking en beëindiging:

Bij grove overtredingen van de huisregels heeft Helga & K.P. Heide GbR, als verhuurder, het recht tot buitengewone annulering en is de gast verplicht het complex onmiddellijk te verlaten. In dit geval heeft de gast geen recht op een pro rata terugbetaling van de verblijfskosten. overmacht of andere omstandigheden waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken het contract na te komen; -boekingen opzettelijk worden gemaakt met misleidende of onjuiste informatie over feiten die essentieel zijn voor het contract, bijvoorbeeld over de persoon van de klant. de verhuurder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de logiesverstrekking de goede gang van zaken, de veiligheid of de openbare reputatie van de verhuurder in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de sfeer van zeggenschap of organisatie van de verhuurder.

VIII.6 Het wordt aanbevolen een reisannulerings- en reisonderbrekingsverzekering af te sluiten.

IX. Aansprakelijkheid

IX.1 De gast verplicht zich de inventaris, het gehuurde goed en de staanplaats met zorg te behandelen. Hij is tevens verplicht de verhuurder schadeloos te stellen voor de door hem veroorzaakte schade. In dat geval is de aanvullende vordering onmiddellijk opeisbaar.

IX.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of verliezen geleden door de gast, zijn medereizigers of bezoekers, tenzij de verhuurder of zijn hulppersonen met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld. In het bijzonder niet voor flora, fauna en door het weer veroorzaakte schade. Met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding blijft de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door nalatig plichtsverzuim van de verhuurder of een van zijn plaatsvervangers, eveneens onverlet.

IX.3 In geval van inbraak in een caravan, huuraccommodatie/mobilhome (afgesloten), is de inboedelverzekering of bagageverzekering van de gast aansprakelijk. Een inbraak moet aan de politie en de huisbaas worden gemeld zodra hij wordt ontdekt.

IX.4 De gast is ook aansprakelijk voor zijn medereizigers.

IX.5 De contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade die geen lichamelijk letsel is (met inbegrip van schade als gevolg van schending van precontractuele, secundaire en postcontractuele verplichtingen) is beperkt tot drie keer de prijs van het verblijf.

IX.6 De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van schade voor aanvang van de vakantie, tijdens de vakantie of van het gehuurde goed ten gevolge van overmacht.

IX.7 De verhuurder is niet aansprakelijk voor incidenten waarvoor de gast zelf verantwoordelijk is en/of waarvoor de personen die de gast vergezellen verantwoordelijk zijn.

X. Klachten

De gast is verplicht de verhuurder onmiddellijk (binnen 24 uur na aankomst) op de hoogte te stellen van gebreken aan de gehuurde accommodatie/stacaravan. Indien binnen de gestelde termijn geen feedback wordt ontvangen, wordt het huurobject geacht vrij van gebreken te zijn. Vorderingen wegens niet-nakoming van contractuele prestaties (in het bijzonder vorderingen tot vermindering van de huur) zijn dan niet meer ontvankelijk.

XI. WLAN (hotspots)

De verstrekking is gratis, vrijwillig en maakt geen deel uit van de contractueel overeengekomen dienstverlening. De transmissiesnelheid kan onderhevig zijn aan schommelingen en onderbrekingen. In de regel wordt het surfen op internet en het verzenden en ontvangen van e-mails op verschillende locaties mogelijk gemaakt.

XII. Terreinregels

De huisregels en de gedrags- en hygiëneregels voor de Corona Pandemie moeten gevolgd worden. Wij hebben deze voor onze gasten bij de receptie opgehangen en op onze homepage www.waabs.de gepubliceerd. Deze maken deel uit van de algemene verblijfsvoorwaarden. In geval van niet-naleving van de huisregels staat het de verhuurder vrij gebruik te maken van de huisregels en de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Tijdens de stille uren van 22.00 tot 7.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur is de slagboom gesloten en is alle voertuigverkeer op het campingterrein verboden. Tijdens de stille uren is absolute stilte vereist, radio, televisie, luide spelletjes, muziek en festiviteiten in de tenten en caravans moeten zo gehouden worden dat ze de buren niet storen. Lawaai en muziek zijn op het gehele terrein tijdens de rustperiodes ten strengste verboden. Rijden op het terrein is alleen toegestaan met het geregistreerde voertuig op wandelsnelheid. De verkeersregels zijn van toepassing op het gehele terrein. Wij behouden ons het recht voor om bij het opstellen van kampeer-, woon- en andere eenheden een vaste opstellingsvolgorde voor te schrijven, om te kunnen garanderen dat de wettelijk voorgeschreven minimale brandveiligheidsafstand van 3 meter in acht wordt genomen. Bovendien gelden de officiële voorschriften voor camping- en weekendplaatsen in Sleeswijk-Holstein, die bij de receptie worden opgehangen of daar kunnen worden ingezien. De aanplant van thuja en laurierkers is verboden. Open vuur kan om veiligheidsredenen in geen geval worden toegestaan. Alleen barbecues op houtskool zijn toegestaan. Brandversnellers, zoals spiritus, zijn verboden. Barbecue-as mag alleen in de daarvoor bestemde bakken worden gegoten. Op het terrein en tussen de tenten en caravans mogen geen bewegings- en balspelen worden gespeeld. Hiervoor is een sportveld voorzien. Elektriciteit wordt alleen geleverd aan huurders die, als verbruikers, alle VDE-voorschriften in acht nemen en naleven. De elektriciteit wordt geleverd via de elektriciteitsmeter. Ongeoorloofd gebruik zal worden bestraft met gerechtelijke stappen. Het receptiepersoneel en het toezichthoudend personeel zien toe op de handhaving van de veiligheid, de rust en de orde en op de naleving van het campingreglement. Iedereen die zich hiertegen verzet, begaat een overtreding. Bij overtreding van het campingreglement of het camping- en weekendverblijfreglement wordt een boete van 50,- € in rekening gebracht. Aanvullende regels voor jaarlijkse standplaatsen volgens het jaarlijkse standplaatscontract.

XIII Gegevensbescherming

Door een bindende boeking en het betreden van het campingterrein gaat de gast ermee akkoord dat zijn/haar in het kader van de klantenbegeleiding verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de DSGVO in het EDP-systeem van de verhuurder of dat van de door hem hiertoe aangestelde derde softwareprovider worden opgeslagen en verwerkt met het oog op de uitvoering van de verblijfsovereenkomst alsmede voor de communicatie en ondersteuning van de gast. De gast erkent de gegevensbeschermingsverklaring van de verhuurder & agent, waarin dit gedetailleerd wordt beschreven en die gepubliceerd is op www.waabs.de/datenschutz. In geval van onjuist gedrag van onze kant, gelieve uw bezorgdheid te richten aan info@waabs.de. De huurder erkent dat delen van het terrein op verschillende plaatsen onder videobewaking staan ter bescherming tegen vandalisme en dat de videobestanden tijdelijk worden opgeslagen voor analyse. De verhuurder heeft het recht om fotografische opnamen te maken, met name luchtfoto's voor marketingdoeleinden. Voor zover hier personen of eigendommen van de huurder herkenbaar zijn, die hier niet op de voorgrond treden, verbindt de huurder zich ertoe in te stemmen met het gebruik van de opnamen.

XIV Diversen

De gasten zijn verplicht het object en zijn inhoud met zorg te behandelen en het alleen te gebruiken met het contractueel overeengekomen aantal personen. Voorbehoud van fouten: Wij behouden ons het recht voor om fouten, zoals druk- en rekenfouten, te corrigeren. De bevoegde rechtbank voor beide partijen is Eckernförde voor Helga & Karsten Heide GbR, geregistreerde handelaars, voor gasten, voor personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben, alsook voor personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst naar het buitenland hebben overgebracht of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld, alsook voor passieve geschillen. Geldigheid: vanaf 01.11.2021

ONLINE BOEKING