Privacybeleid

 

1 Algemeen

 1.1 Wat zijn persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens die de identiteit van de gebruiker onthullen of kunnen onthullen. Wij houden ons aan het beginsel van het vermijden van gegevens. Voor zover mogelijk, zien wij af van het verzamelen van persoonsgegevens.

 1.2 Verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het contract op te stellen, de inhoud ervan te bepalen, de contractuele relatie uit te voeren of te verwerken (art. 6 I S. 1 b DSGVO). 

 Daarbuiten worden persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen (art. 6 I S. 1 a DSGVO) of wanneer het gaat om gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en voor zover uit de belangenafweging blijkt dat er van uw kant geen sprake is van dwingende belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden (art. 6 I S. 1 f DSGVO). 

 Wij kunnen een beroep doen op orderverwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken, maar wij zullen de persoonsgegevens in beginsel niet verder doorgeven aan derden. 

 Alleen voor de uitvoering van het contract worden de gegevens doorgegeven aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Voor de verwerking van betalingen worden de daarvoor vereiste betalingsgegevens doorgegeven aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, in voorkomend geval, aan de met de betaling belaste en gekozen betalingsdienstaanbieder. 

 Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend binnen de EU worden verwerkt, tenzij hieronder anders is aangegeven.

 1.3 Gebruiksgegevens Er wordt algemene technische informatie verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit is het gebruikte IP-adres, het tijdstip, de duur van het bezoek, het browsertype en, indien van toepassing, de pagina van herkomst. Om technische redenen worden deze gebruiksgegevens geregistreerd in een logbestand en kunnen ze worden gebruikt en opgeslagen om de statistieken van deze website te evalueren. Deze gebruiksgegevens zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens.

 1.4 Duur van de opslag Na afloop van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zolang dit op grond van wettelijke (met name belastingrechtelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2 Uw rechten

 2.1 Informatie U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, indien dit het geval is, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over deze persoonsgegevens en om de verdere informatie te ontvangen waarnaar wordt verwezen in artikel 15 van de GDPR.

2.2 Recht op rectificatie U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten rectificeren en kunt verzoeken om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen overeenkomstig artikel 16 van de GDPR.

 2.3 Recht op wissing U hebt het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging te wissen. Wij zijn verplicht deze onmiddellijk te wissen, in het bijzonder wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 - Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt. - U trekt uw toestemming waarop de verwerking van uw gegevens was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. - Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op wissing bestaat niet voor zover uw persoonsgegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechtsvorderingen.

2.4 Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien

- u betwist de juistheid van de gegevens en daarom controleren wij de juistheid; - de verwerking is onwettig en u weigert de gegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; - wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; - u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, mits de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst en de verwerking door ons met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd.

 2.6 Herroepingsrecht Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

2.7 Algemeen en klachtrecht De uitoefening van uw bovengenoemde rechten is voor u in het algemeen kosteloos. In geval van klachten hebt u het recht u rechtstreeks te wenden tot de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, de nationale commissaris voor gegevensbescherming. 

3 Gegevensbeveiliging

3.1 Gegevensbeveiliging Alle gegevens op onze website worden door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding.

 3.2 Sessies en cookies Voor de werking van de website kunnen wij gebruik maken van cookies of server-side sessies waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Cookies zijn bestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen om bij een volgend bezoek aan de website deze computer automatisch te herkennen en zo het gebruik van de website aan u aan te passen. Sommige van de gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer gewist. Dit zijn zogenaamde sessiecookies. Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het mogelijk de browser te herkennen wanneer u onze website op een later tijdstip bezoekt (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Wij wijzen u erop dat u sommige functies van deze website mogelijk niet kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. Wij zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of via cookies worden gehaald en dat cookies alleen worden gebruikt als dit technisch noodzakelijk is voor de website. Dus de

 Uit de beoordeling blijkt dus dat er van uw kant geen sprake is van dwingende belangen (art. 6 I S. 1 f DSGVO).

4 Diensten van derden

4.1 Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, geëxploiteerd door Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") en verzamelt en bewaart gegevens via deze webanalysedienst, waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. De aldus opgestelde gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers te evalueren teneinde het op deze website gepresenteerde aanbod naar gelang van de behoeften vorm te geven en te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De onder een pseudoniem bijgehouden gebruiksprofielen zullen evenmin met persoonsgegevens van de gebruiker worden samengevoegd zonder de uitdrukkelijke en afzonderlijk verklaarde toestemming van de gebruiker. Uit de belangenafweging blijkt dus dat er van uw kant geen sprake is van zwaarwegende belangen (art. 6 I S. 1 f DSGVO). U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).  U kunt ook voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics. U kunt het privacybeleid van Google bekijken op www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op www.google.com/analytics/terms/de.html of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat de code "anonymizeIp" aan Google Analytics op deze website is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te verzekeren (zogenaamde IP-masking).

4.2 Gebruik van Google Maps Deze website maakt gebruik van Google Maps, een kaartendienst van Google, geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Bij het gebruik van Google Maps worden ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt. Hier worden geen belangen van de gebruikers geschaad die zwaarder wegen dan deze technische noodzaak van de integratie van het interactieve kaartmateriaal (art. 6 I S. 1 f DSGVO). U kunt de informatie over gegevensbescherming van Google bekijken op www.google.de/intl/de/policies/privacy/. U kunt de aanvullende gebruiksinformatie voor Google Maps bekijken op www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  

4.3 Gebruik van de wetter.de API Deze site gebruikt de Wetter.de plugin via een API. De aanbieder is RTL interactive GmbH, gevestigd te Picassoplatz 1, 50679 Keulen, Duitsland. Het is niet bekend welke gegevens door de Wetter.de API worden verzameld en gebruikt. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Wetter.de is in het belang van een aantrekkelijke presentatie en informatie van onze online aanbiedingen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring gegevensbescherming van Wetter.de: www.wetter.de/cms/datenschutzerklaerung101243.html.

4.4 Google Tag Manager Deze website maakt ook gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Deze Google tool implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

5. contact met ons opnemen  

Om contact met ons op te nemen in verband met gegevensbescherming, kunt u gebruik maken van de volgende contactmogelijkheden. Verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO:

 Ostsee-Campingplatz Familie Heide Strandweg 31 24369 Klein Waabs Email: info(at)waabs.de Telefoon: 04352 - 2530 of 2579

 

 

ONLINE BOEKING