Regler för campingplatser

Alla besökare på "Ostseecampingplatz Familie Heide" är välkomna! Ett hänsynsfullt beteende, ömsesidig kamratlig tolerans och att följa campingledningens nödvändiga anvisningar förutsätts som en grundförutsättning för campinglivet, i alla rekreationssökandes intresse!

1
. Tillträdesbehörighet
Varje campinggäst som vid ankomsten har fått ett transponderarmband anses vara behörig att beträda campingen. Denna personliga transponder fungerar som campingplatsens ID-kort, som nyckel till de sanitära anläggningarna och till alla ingångar till campingområdet. ID-kortet utfärdas till alla gäster över 6 år och måste alltid medföras på campingen. Det får inte lämnas obevakat. Passet utfärdas i olika färger som anger respektive besökarkategori. Utmärkelsen (transpondern) måste lämnas in i receptionen före avresa. Förlust av passerkortet debiteras 10,00 euro och ska omedelbart anmälas till receptionen så att tillträdestillståndet kan annulleras och ett nytt utfärdas.

2. Tystnad på området
Nattlig tystnad ska iakttas dagligen mellan 22.00 och 07.00 och mitt på dagen mellan 13.00 och 15.00. All verksamhet som orsakar buller måste upphöra under denna tid. Föräldrarna ansvarar för att ungdomar och barn också respekterar middagsvilan. Användningen av utrustning för underhållningselektronik måste ske på ett sådant sätt att den inte orsakar olägenheter för andra än deltagarna. Ingångs- och utgångsbarriärerna kommer att vara stängda under denna tid. Kontakta oss per telefon om en nödsituation kräver det, så att vi kan öppna barriären åt er.

3
. Tillträde
Det är endast tillåtet att köra in bilar på området vid ankomst och avresa samt vid utflykter. Endast gångfart (5 km/h) är tillåten. Begränsningen på 5 km/h gäller även för elscootrar och cyklar. (Förbjudet: Att använda fordonen till tvättstugan, till butiken och under viloperioder). Motorcyklar och mopeder får endast skjutas på området, (med avstängd motor).) In- och utfartsbarriärerna kontrolleras med hjälp av nummerplåtsidentifiering. EDP:n registrerar varje bils nummerplåt varje gång den passerar. Entréområdet övervakas av kameror. Inspelningarna lagras. Den som går in på eller kör genom campingen godkänner alla taxor, användningsvillkor och campingens föreskrifter. Under vinterhalvåret, från den 28 oktober till den 27 mars, förblir barriären stängd.

4. Ställplats
Avståndet från det egna objektet (husvagn/tältet) till nästa objekt ska vara minst 3 meter eller till husbilar minst 5 meter. Avståndet till vägen ska vara minst 2 meter. Alla fordon och släpvagnar ska vara konstruerade och placerade på ett sådant sätt att de när som helst kan dras av från platsen på egna hjul och att husvagnar omedelbart kan registreras för allmän trafik. Hyresgästen är ansvarig för att avstånden och rörligheten respekteras. Stakar, stöd, järnstänger, pinnar etc. får slås ner i marken till högst 30 cm och får inte vara försedda med ett fundament. Det är förbjudet att fast förbinda husvagnar och markiser, detta gäller även skyddstak över allt som inte kan separeras. Det är inte tillåtet att förlänga markiser med hjälp av extra formsättning/ställningskonstruktion av trä, metall eller andra material. Varje hyresgäst måste se till att gräsmattan alltid hålls kort och att fastigheten är ren. Vattenkranen (dricksvatten) på planen är endast avsedd för uttag av vatten för användning. Följande användningsområden är inte tillåtna: gräsmattor, biltvätt, husvagnstvätt osv. Om det finns en 2:a husvagn på tomten måste alla föreskrivna avstånd iakttas. Vår personal har rätt att när som helst komma in och inspektera din tomt. Betongplattor får endast läggas om de ligger i nivå med den odlade marken. Utlagda plattor måste tas bort igen när ställplatsen överges. Den utlagda ytan får inte överstiga 15 m2.

5
. Smutsigt vatten
Det är strängt förbjudet att släppa ut smutsigt vatten i marken eller i dräneringsschakt. Använd för detta ändamål de avloppsrör som finns vid tomtgränserna. Regnvatten får inte släppas ut i avloppsrören. Hyresvärden ansvarar inte för skador som orsakas av att rörnätet för "smutsvatten" blockeras.

6
. Säkerhet
Elektricitet Elanslutning är endast tillåten med hyresvärdens tillstånd. Risköverföringspunkten mellan hyresvärdens elsystem och hyresgästens elsystem är stickproppsanslutningen vid fördelningsboxen. Acceptans är endast tillåten för lagligt godkänd utrustning och driften måste utföras med största försiktighet. Vid upprepade fel i hyresgästens installation får hyresvärden avbryta strömmen, t.ex. för att avhjälpa felen. Fel som uppstår i uthyrarens elanläggning ska åtgärdas så snart som möjligt inom arbetstid. Krav på regress kan inte härledas till avbrottet i elförsörjningen. Elbilar får endast laddas vid laddningsstationen, inte vid parkeringsplatsen. Otillåten användning kommer att rapporteras till polisen.

7
. Gassäkerhet
Ett gasprov måste utföras på gasanläggningar i husvagnen/motorbussen vartannat år. Detta gäller även apparater som är anslutna externt. Endast högst 2 gasflaskor per plats är tillåtna. Gasflaskor upp till 11 kg och högst 2 liter brandfarlig vätska får förvaras per plats.

8
. Öppen eld
Av säkerhetsskäl fåröppen eld inte tillåtas under några omständigheter. Endast kolgrillar är tillåtna. Brandacceleratorer, t.ex. sprit, är förbjudna. Grillaskan får endast hällas i den medföljande behållaren.

9
. Brandsläckare
Varje hyresgäst är skyldig att ha en TÜV-testad brandsläckare som är redo att användas.

10. Miljö

Användningen av el, vatten och varmvatten bör vara förnuftig så att energikostnaderna inte ökar! Det är förbjudet att slösa dyrbar energi i alla gästers intresse!

11. Hundar

För hundägare: Hundar får endast hållas kopplade! Detta gäller för hela campingområdet. Det är inte tillåtet att ta med hundar till badstranden. Det finns en särskild anvisad hundstrand för detta ändamål, i strandområde C, som också är markerad som sådan. Flera "hundtoalettstationer" har inrättats på området för hundarnas nödtoalettverksamhet, där man kan få och slänga påsar för hundkot. Hundspillning på området måste omedelbart avlägsnas. Hundar får endast duscha i hundduschen i entréområdet. Varje hundägare förbinder sig att följa dessa regler. Vi uppmärksammar uttryckligen att överträdelser kommer att bestraffas med ett vite på 50,00 euro vid första varningen. Ytterligare överträdelser leder till omedelbar utvisning och/eller polisanmälan i enlighet med de statliga hundföreskrifterna. Det är uttryckligen förbjudet att tillfälligt vistas med husdjur i ett hyrt objekt utan ägarens övervakning eller närvaro.

12. Sanitära anläggningar

De sanitära anläggningarna och vattenposterna ska behandlas med omsorg. Barn under 6 år får endast vistas i det sanitära området i sällskap av en vuxen. Varmt vatten får endast användas i de sanitära utrymmena. Inget varmvatten får tas med till tomterna. Uppsåtlig eller undvikbar skada och förstörelse av anläggningar, utomhusområden, planteringar eller inventarier kommer att debiteras den ansvarige.

13. Gräsklippning/häckklippning

Gräsklippning är endast tillåten mellan 10.00 och 12.00 samt mellan 16.00 och 18.00. Häckar får klippas från och med den 15 juni, varvid man måste se till att inte störa häckande fåglar. Gräsklipp och häckklipp får inte lagras på planen. Detta ska lämnas in separat på återvinningscentralen. (se öppettider)

14. Ordning och renlighet

Alla användare av campingen måste se till att det råder ordning och renlighet på sin plats och i dess omgivningar. Vid ovårdade platser kan hyresvärden låta sköta platsen - och vid behov städa husvagnen - 14 dagar efter en skriftlig begäran om detta på hyresgästens bekostnad.

15. Rökning

På grund av det rådande rättsliga läget är det inte tillåtet att röka i serveringslokalerna (slutna rum). Rökning är förbjuden i alla hyresfastigheter, fritidsanläggningar och sanitetsutrymmen. Cigarettfiltren hör hemma i restavfallet.

16. Jet-Ski & båtar

Båda debiteras med avgiften för båtar. Användning av vattenskidor med jetski, på Östersjön, är endast tillåten under klockan 10.00-13.00 och 15.00-18.00. Hyresgästernas förtöjningsbojar får endast sättas på det markerade området, vid slipningen. (Detta är tillåtet från och med den 10.06. Förtöjningsbojarna måste tas bort senast den 31.08. varje år). Båtar på campingen måste hålla det föreskrivna avståndet på 3 meter. Campingbestämmelser

17. Stöld
Personlig egendom av alla slag ska säkras på ett sådant sätt att stöld förhindras.

18. Motion och bollspel

Motion och bollspel får inte bedrivas på campingplatsen eller mellan tält och husvagnar. Idrottsplatserna och multifunktionsplanen på evenemangsängen står till förfogande för detta ändamål. (Undantaget under tiden 13:00-15:00 och 20:00-8:00.)

19. Lekplatser

Lekplatserna är endast avsedda för barn upp till 12 år. Tysta tider måste också iakttas här. Användningen av lekplatserna sker på egen risk.

20. Besökare, dagsgäster & oregistrerade personer

Endast registrerade personer har tillträde till campingen. Dagbesökare måste köpa ett dagskort i receptionen. Priserna på besöksavgifterna framgår av prislistan som visas i receptionen & turistinformationen. Besökare utan dagskort debiteras dubbla dagsavgiften.

21. Vägar

Vägar utgör brandgator på campingen. Varje hyresgäst är skyldig att hålla ett avstånd på 2 meter från vägen. Det är endast tillåtet att stanna på stigen en kort stund för lastning och lossning (ingen parkering), i princip måste du parkera din bil på din egen tomt.

22. Parkering

Parkeringen framför barriären är avgiftsbelagd för alla gäster, utom under vinterhalvåret från och med den 01 november till och med den 31 mars. Avgiften betalas i parkeringsautomaten. Det finns en hållningsslinga för ankommande och avgående husvagnsgrupper på parkeringen, som inte är asfalterad. Det är inte tillåtet att parkera på detta område. Överträdare kommer att få böter på 30,00 euro och en parkeringsklocka. Det är inte tillåtet att parkera på icke hyrda parkeringsplatser, vilket medför böter på 50,00 euro.

23. Skötsel av flora och fauna

Att bevara, vårda och skydda flora och fauna är en naturlig skyldighet för varje hyresgäst. Hyresgästen får inte förändra träden, skada dem med spik, skruvar, krokar etc. eller beskära dem på ett otillbörligt sätt. Endast inhemska växter är tillåtna på området. (Växter som thuja & körsbärslönn är förbjudna) Det är strängt förbjudet att gå, klättra eller leka på något av odlingsfälten och klippan. Likaså är det inte tillåtet att stjäla stenar från stranden. Kustområdet ligger i landskapsskyddsområdet och överträdelser måste omedelbart anmälas enligt den statliga naturvårdslagen.

24. Avfall

Enligt avfallshanteringsbolaget i distriktet Rendsburg - Eckernförde finns det en skyldighet att sortera avfallet. Det ska sorteras på följande sätt: Papper, kompositer, organiskt avfall, restavfall, glas, blöjor. Ytterligare information har delats ut till dig vid ankomsten. Sopstationen finns i entréområdet, på parkeringen till vänster och avfallshantering är möjlig under de angivna öppettiderna. Eftersom det är obligatoriskt att sortera sopor har övervakaren i uppdrag att kontrollera soporna och har vid behov också rätt att vägra att ta emot dem eller ta ut en avgift. (Grovavfall, special- och elavfall tas inte emot.) Det är inte tillåtet att deponera skräp på campingen, på den egna campingen, på klippan, på stranden, på sädesfälten, på parkeringsplatsen eller framför soputrymmet, och det betraktas som miljöförstöring och bestraffas med en avgift på 50,00 euro och en avgift.

25. Filmning och fotografering på campingområdet och stranden

På campingområdet och stranden finns kameror som används för övervakning. Varje hyresgäst godkänner att bilderna får lagras och användas för att klargöra administrativa överträdelser eller brottsliga handlingar. Arrendatorn har rätt att ta fotografiska upptagningar, inklusive flygbilder, i marknadsföringssyfte. Vidare ska inspelningar av evenemangen (animation & underhållning) göras i marknadsföringssyfte, vilka kan användas i tryckta och sociala medier samt på uthyrarens hemsida. Om personer eller hyresgästens/besökarens egendom kan kännas igen på inspelningarna, som inte är i förgrunden här, förbinder sig hyresgästen att godkänna användningen av inspelningarna. Hyresgästernas/besökarnas användning av drönare måste avtalas i förväg med platsens ledning.

26. WLAN (hotspots)

Tillhandahållandet av upp till 2 MBit/s är kostnadsfritt, frivilligt och ingår inte i den avtalsenliga tjänsten. Överföringshastigheten kan vara föremål för fluktuationer och störningar. I regel är det möjligt att surfa på internet samt skicka och ta emot e-post på olika platser. Ostsee Campingplatz Familie Heide (uthyraren) förbehåller sig rätten att ändra, begränsa eller avbryta hotspots utan föregående meddelande. Det finns inget krav på en specifik lokal täckning av hotspots. Observera att WLAN inte alltid tar sig fram genom husvagns- eller tältväggar. Fukt, buskar och träd ger ytterligare "avskärmning".

27. Nöd- och säkerhetstjänst

Nödtjänsten kan nås på följande adress: Reception: 04352-2530 - Nattvakt: 015154791576, - Nödsamtal: 110 (brandkåren) - 112 (ambulans) Läkarjour: 116117 - Vattenpolis: 04642-9655-902 - Inget ansvar kan tas på sig för personskador eller skador på egendom. Det är tillsyns- och receptionspersonalen som ansvarar för att upprätthålla säkerhet, lugn och ordning och för att campingplatsens bestämmelser följs. Följ personalens anvisningar utan förbehåll. Den som inte följer dem gör sig skyldig till olaga intrång och måste räkna med att bli utvisad eller åtalad för brott.

28. Ansvar

Det finns inget som helst krav på ersättning för skador som orsakats av force majeure, i synnerhet brand, storm, blixtnedslag eller oförutsedda händelser. Andra skadeståndsanspråk mot uthyraren är uteslutna. När det gäller skadeståndsanspråk ska ansvaret för skador som orsakats av grov vårdslöshet och för skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa som orsakats av ett vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från uthyrarens eller en ställföreträdares sida också förbli oförändrat. Arrendatorn skall vara ansvarig för skador som orsakas av honom och hans medboende samt för skador som orsakas av hans anläggningar, installationer och utrustning. Det rekommenderas att en delförsäkring tecknas. Behörig domstol för hyresgäst och uthyrare är Eckernförde.

29. Dataskydd

Härmed uppmärksammas vårt företags dataskyddsbestämmelser, som finns utställda i receptionen och delas ut på begäran. Dessutom hittar du vår integritetspolicy under följande länk: www.waabs.de/datenschutz

30. Skador på grund av force majeure/extrema väderförhållanden

Vi vill härmed göra dig uppmärksam på att alltmer extrema väderhändelser, såsom torka, kraftigt regn, åska, storm och snö, kan orsaka skador som direkt eller indirekt påverkar dig som hyresgäst. Detta gäller även brand. I detta fall hänvisar vi till våra offentligt utställda nöd- och evakueringsplaner, som bör följas lugnt och försiktigt i händelse av en nödsituation. Eftersom campingplatsen i egenskap av uthyrare inte är ansvarig för dessa naturhändelser/skador kan inga rese- eller hyresfel härledas till detta.

31. Övrigt

Ovanstående campingbestämmelser och uppförandebestämmelser och hygienregler för Coronapandan måste följas. Vi har anslagit dessa för våra hyresgäster i receptionen och publicerat dem på vår hemsida www.waabs.de. Vid bristande efterlevnad eller överträdelse kan hyresvärden med stöd av sin hemortsrätt utfärda ett utvisningsbeslut, i upprepade eller allvarliga fall utan förvarning. Hyresvärden har rätt att med stöd av sin hembygdsrätt vägra att släppa in personer eller utvisa dem från platsen om detta förefaller nödvändigt för att upprätthålla säkerhet, lugn och ordning på platsen och i de övriga gästernas intresse, eller om gästen förolämpar personalen eller andra gäster under sin vistelse, stör de övriga gästernas lugn, uttrycker sig eller uppträder på ett främlingsfientligt eller diskriminerande sätt eller uppsåtligen skadar eller förstör campingplatsens inventarier eller det hyrda boendet. Vid utvisning har uthyraren rätt till hela hyran. Vid överträdelse av campingplatsens regler ska en straffavgift på 50,00 euro tas ut. Husvagnar som är äldre än 20 år kan inte säljas med en plats. Därför är en överlåtelse inte möjlig för dessa objekt. Dessa platser måste lämnas när hyresavtalet löper ut. Det är förbjudet att hissa flaggor på campingen som har en politisk extremistisk eller nationalsocialistisk referens, som är förvillande lika eller på vilka motsvarande symboler kan ses. Varje hyresgäst är skyldig att följa och genomföra de officiella bestämmelserna i Schleswig-Holsteins delstatsförordning för camping- och weekendplatser (anslag i receptionen) och denna campingplatsförordning. Vi önskar alla hyresgäster en trevlig och angenäm semester, mycket sol och god vila.

Helga och Karsten P. Heide GbR

Datenschutzhinweis

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Datenschutzinformationen

Notwendige Cookies werden immer geladen